Tuesday, June 7, 2011

Kasaysayan o Historya


Ang kasaysayan o historya ay ginagamit bilang isang pangkalahatang katawagan para sa impormasyon tungkol sa nakaraan, katulad ng "heolohikang kasaysayan ng daigdig". Kapag ginagamit bilang pangalan ng isang pinagaaralang larangan, tinutukoy ng kasaysayan ang pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga nakatalang lipunan ng tao.

Ginagamit ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang maraming uri ng pinanggagalingang nakatala, kabilang ang mga sinulat o nilimbag na mga tala, mga panayam (binigkas na kasaysayan), at arkeolohiya. Maaaring mga ibang paraan ang karaniwang ginagawa sa ilang panahon kaysa sa iba, at may mga uso ang pag-aaral sa kasaysayan (tignan historiograpiya). Tinatawag na bago ang kasaysayan ang mga pangyayaring bago pa may natalang kasaysayan ng tao.

Kadalasang sinasabi na nababalutan ng kaalaman sa kasaysayan ang parehong kaalaman sa nakaraang pangyayari at maka-kasaysayang pag-iisip na kasanayan, dahil:
  • Matutunan ang mga pinagmulan ng bagay-bagay.
  • Matutunan ang aral ng nakaraan.
  • Nakatutulong upang maunawaan ang kasalukuyan at paghahanda sa hinaharap.
  • Nakatutulong upang malinang ating kasanayan at kaasalan.
  • Nakatutulong upang malutas o lutasin ang kasalukuyang suliranin.
  • Nalilinang ang pakikipagkapwa.

No comments:

Post a Comment